HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD ‘de BOSBES’

 

 

Opgemaakt september 2014 door David Deveen


1.Benaming

 

Onder de benaming ‘ Ouderraad van de VBS te Hertsberge’=Ouderraad ‘de Bosbes’, werd de ouderraad als officieel participatieorgaan opgericht .

 

2.Zetel

 

De zetel van de ouderraad Wegwijs is gevestigd te Hertsberge

Vrije basischool De Bosbes                                                                             Wingensestraat10                                                                                                                                                 

8020 Hertsberge                                                                                            

050/54.51.57.                                                            

info@ouderraadbosbes.be

 

 

3. Doelstelling

 

De basisdoelstelling van de ouderraad is:

Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school.

Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap

met het onderwijs-en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen.

Daarom hecht de ouderraad een groot belang:

* aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.

* de ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het   onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

* de ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 

3.1.    Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.

3.2.    Ontmoetingsactiviteiten organiseren, zodat de ouders elkaar en de school leren kennen.

3.3.   De lokale school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam.

3.4     Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren over de algemene organisatie en de werking van de school.

 

4. Samenstelling van de ouderraad

 

4.1.    Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad, en dit het hele jaar door.  Er is geen limiet.

Dit  kan gebeuren via een brief die meegegeven wordt aan het begin van elk schooljaar.

Binnen de ouderraad worden er dan kandidaten gevraagd om de ouderraad te vertegenwoordigen in de schoolraad. Wanneer er meer dan 3 kandidaten zijn, worden er verkiezingen gedaan binnen de ouderraad.

De drie gekozen afgevaardigden zijn dan de officiële vertegenwoordigers vanuit de ouderraad binnen de schoolraad gedurende 4 jaar.

De procedure die vast hangt aan het kiezen van ouders uit een ouderraad om te zetelen in een schoolraad gebeurt om de 4jaar officieel in samenwerking en overleg met directie en schoolbestuur.

De eerste maal vond plaats december 2004, de volgende stemming zal december 2008 zijn om van start te gaan 1 januari 2009.

Het mandaat in de schoolraad geldt voor vier jaar. Het eindigt wanneer de ouder niet meer voldoen aan de voorwaarde van het decreet. Dit wil zeggen als het betrokken lid geen kind meer heeft op de school of als hij/zij zich niet aan de doelstellingen van de ouderraad houdt.

4.2.    Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergadering van de ouderraad in een raadgevende functie.

 

5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

 

5.1.    De ouderraad verkiest op een democratische wijze de bestuursleden:    een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en evt. andere bestuursleden. Wanneer iemand van het bestuur afscheid neemt van de ouderraad ( wanneer er geen kinderen meer zijn ingeschreven) of zijn taak opzegt, komt de taak vrij.

Iedereen binnen de ouderraad kan zich kandidaat stellen om één van deze taken op zich te nemen. Bij meer dan één kandidaat gaan er verkiezingen door.

5.2.    De ouderraad verkiest op een democratische wijze de afgevaardigden   van de ouders in de schoolraad.

5.3.    Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden:

-         Een ouder die zelf ( of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende macht van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

-         Een ouder die zelf ( of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

-         Een ouder die tegelijkertijd in dezelfde school deel uitmaken van de inrichtende macht of het schoolbestuur, of tot het personeel behoren, kunnen geen bestuursfunctie waarnemen.

 

6. De vergaderingen van de ouderraad

 

 6.1.        De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergadering van de ouderraad.

6.2.       De ouderraad vergadert minimum 5 keer per jaar.

6.3.       Elk lid moet minimaal tijdens 2 vergaderingen aanwezig zijn.

6.4.       De voorzitter maakt de uitnodiging op en verstuurt deze. De uitnodiging wordt verstuurd ongeveer 5 kalenderdagen voor de bijeenkomst.

6.5.       De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. Vaste agendapunten zijn: goedkeuring vorig verslag, mededelingen van de directie, verslag van de vorige schoolraad, voorbereiding van de volgende schoolraad, verslag van de werkgroepen, ieder zijn waarheid…e.a.

 

7.        Programma bijeenkomst

 

Jaarlijks organiseert de ouderraad een info dag in samenwerking met het lerarenkorps waarbij men alle ouders uitnodigt. Op deze bijeenkomst wordt het huidige jaarprogramma voorgesteld en lichten we de financiële realisaties van het afgelopen jaar toe.

 

8.        Besluitvorming

 

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een concensus.

In uitzonderlijke gevallen wordt er tot stemming over gegaan, waarbij een voorstel ¾ meerderheid nodig heeft.

Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd.

 

9.        Verslaggeving

 

 De secretaris staat in voor het opmaken van het verslag van de vergaderingen. Dit verslag stuurt men naar de voorzitter voor evt. aanvullingen. Het is de secretaris die het naar alle leden doorstuurt.

De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school. Dit gebeurt via het schoolkrantje, het uithangbord, uitnodigingen, e.a.

 

10.     Financiën

 

 10.1       De ouderraad staat in voor het verwerven van de financiële middelen die vereist zijn om de opdrachten en werking mogelijk te maken. Daartoe organiseert zij o.m. allerlei activiteiten van sociale, ontspannende of culturele aard, doet zij een beroep op sponsors of doet zij een beroep op subsidies vanwege lokale culturele raden of andere instanties, enz.

10.2      De ouderraad heeft een eigen rekening waarbij minsten 3 bestuursleden waaronder de penningmeester een volmacht hebben.

10.3      Alle in- en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven, voor elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden.

10.4      Op iedere vergadering wordt de stand van de kas meegedeeld.

10.5      Het kasboek en de rekening wordt éénmaal per jaar door een derde persoon gecontroleerd.

10.6      De middelen die de ouderraad verwerft, worden prioritair besteed aan het oudervereniginswerk in de breedste zin van het woord en moeten uiteraard rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het opvoedings-en onderwijswelzijn van de leerlingen van de school.

10.7      Het gesteunde project wordt bepaald binnen de ouderraad en de ouders van de school worden daarover geïnformeerd.

10.8      Op de informatiedag waarbij alle ouders uitgenodigd zijn, bij het begin van het nieuwe werkjaar, maken we tijd voor een terugblik naar de financiële realisaties van het afgelopen jaar.

 

11.     Informatieplicht naar de vrijwilligers

 

11.1        AANSPRAKELIJKHEid: de school is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de school of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

De verzekeringsmaatschappij en polisnummer van de schoolpolis zijn:

KBC-ES/31.716.340

De ouderraad heeft ook een verzekering van burgerlijke aansprakelijkheid

De verzekeringsmaatschappij en polisnummer zijn:

AXA – 518.179.846.

11.2       De school/ouderwerking voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

11.3       De leden van de ouderraad en de ouders die de school en ouderraad vrijwillig hun diensten aanbieden zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht.

 

12.     Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

Dit huishoudelijk reglement wordt jaarlijks, bij het begin van een nieuw werkjaar, aangepast waar nodig.

Datum: 15 september 2014

 

Handtekeningen ter goedkeuring,

Voorzitter: David Deveen                                            

Ondervoorzitter: Aline Verbeke

Penningmeester: Anne- Lie Feijtraij                          

Secretaris administratie: Els Puype